standaard verzendtijd 10 dagen - AFGEPRSIJDE ARTIKELEN KUNNEN NIET MEER GERETOURNEERD WORDEN NOCH GERUILD

Algemene voorwaarden

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   8 – Verplichtingen Truly Wooly Kids bij herroeping

Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Garantie en conformiteit

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.      Dag: kalenderdag;

5.      Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.      Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.      Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.      Ondernemer oftewel in dit geval Truly Wooly Kids: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Marjolijn Lampe – TRULY WOOLY KIDS

www.trulywoolykids.com

Correspondentieadres: Vazalstraat 44, 5021 DR TILBURG

Telefoonnummer: 06-41731978 (maandag tm vrijdag 10.00-17.00)

[email protected]

KvK-nummer: 61921149

Btw-identificatienummer: NL231473679B02

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Truly Wooly Kids en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Trulyw Wooly Kids en consument.

2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Truly Wooly Kids voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Truly Wooly Kids zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Truly Wooly Kids gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Truly Wooly Kids niet.

3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Truly Wooly Kids onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Truly Wooly Kids is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Truly Wooly Kids passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Truly Wooly Kids voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Truly Wooly Kids daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.      Truly Wooly Kids kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Truly Wooly Kids op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Truly Wooly Kids gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.      Truly Wooly Kids zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

   a. het correspondentie adres van de vestiging van Truly Wooly Kids waar de consument met klachten terecht kan
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Truly Wooly Kids deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.      De consument mag een overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden binnen 14 dagen. Dit termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product/producten door of namens de consument.

2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Truly Wooly Kids retourneren, conform de door Truly Wooly Kids verstrekte redelijke en duidelijke instructies

 

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/ haar rekening.

  1. Bij gebruik van het product waardoor een waardevermindering ontstaat, zal deze voor rekening van de consument zijn.

  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Truly Wooly Kids dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding of herroeping, terugbetalen. De creditering mag na ontvangst van de gekochte producten plaatsvinden.

 

 

Artikel 8 - Verplichtingen van Truly Wooly Kids bij herroeping

1.      Truly Wooly Kids gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

2.      Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Truly Wooly Kids de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Truly Wooly Kids kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Truly Wooly Kids dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.      Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Truly Wooly Kids geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.      Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Truly Wooly Kids worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.      Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.      de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.      de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Truly Wooly Kids de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.      Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5.      Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6.      Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7.      Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8.      Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.      Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.   Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11.   Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12.   Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13.   Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14.   De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.      de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.      de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 10 - De prijs

1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.      In afwijking van het vorige lid kan Truly Wooly Kids producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Truly Wooly Kids geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Truly Wooly Kids dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11  Garantie en conformiteit

1.      Truly Wooly Kids staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Truly Wooly Kids er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een door Truly Wooly Kids, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Truly Wooly Kids kan doen gelden.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1.      Truly Wooly Kids zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Truly Wooly Kids kenbaar heeft gemaakt.

3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Truly Wooly Kids geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.      Na ontbinding conform het vorige lid zal Truly Wooly Kids het bedrag dat de consument betaald heeft binnen uiterlijk 30 dagen terugbetalen.

5.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Truly Wooly Kids  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Truly Wooly Kids bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1.      De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.      Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen

 

Artikel 14 - Betaling

1.      Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2.      Wanneer de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Truly Wooly Kids te melden.

4.      In geval van wanbetaling van de consument heeft Truly Wooly Kids behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

1.      Truly Wooly Kids beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Truly Wooly Kids.

3.      Bij Truly Wooly Kids ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Truly Wooly Kids binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.      De consument dient Truly Wooly Kids in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 - Geschillen

1.      Op overeenkomsten tussen Truly Wooly Kids en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

We use cookies :) Manage cookies